Obchodní podmínky

obchodní společnosti 

ESSENTIA-studio, s.r.o., se sídlem Vyšný 137, 381 01 Český Krumlov    

identifikační číslo: 04289901     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 24007      

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese  www.essentia-vino.cz   

upozornění: prodáváme výhradně tichá vína, neobchodujeme prostřednictvím Instagramu či Facebooku

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ESSENTIA-studio, s.r.o., se sídlem Vyšný 137, 381 01 Č.Krumlov, identifikační číslo: 04289901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl  C, vložka 24007 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl.zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.essentia-vino.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, kupní smlouva  se uzavírá v českém jazyce. 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním objednávky. Při odeslání objednávky stvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami společnosti ESSENTIA-studio, s.r.o.

2.  ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat také zboží bez registrace.

2.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy  a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží  katalogu internetového obchodu. 

3.2. Internetový obchod poskytuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, spotřební daně a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Kupující provádí objednávku tak, že buď vyplní objednávkový formulář internetového obchodu bez předchozí registrace nebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Neprodleně po odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu je vygenerováno prodávajícím kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až po přijetí (akceptaci) objednávky prodávajícím - toto oznámení  je doručeno na v objednávce udanou emailovou adresu kupujícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, pokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tutu zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícímu.

3.10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Vyšný 137, 381 01 Český Krumlov nebo na jiném místě zvoleném pro předání zboží, dohodnou-li se na tom  obě smluvní strany

- v hotovosti na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.271301278/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti  či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (tj. od potvrzení objednávky prodávajícím).

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vždy před odesláním zboží kupujícímu. Tato úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu na platby prováděné na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. Pro platby v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

5.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a) ode dne převzetí zboží b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

5.2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit podle čl.5.1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno písemně ve lhůtě uvedené v čl.5.1., ve znění:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky:....... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo.......... Datum a podpis."

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující také využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího fucikova.michaela@email.cz .  Prodávající potvrdí bezodkladně kupujícímu přijetí formuláře. Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde:

Vzorový formulář ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od potvrzení doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží včetně originálního obalu musí být v perfektním stavu, nepoškozené, neporušené, neopotřebené, nepoužité, neznečištěné, schopné další distribuce, v původním obalu. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi - faktura. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího za zboží a to nejdéle do čtrnácti (14) dnů po obdržení vráceného zboží kupujícím na základě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží v pořádku vrátí na adresu provozovny: ESSENTIA-studio, s.r.o., Vyšný 137, 381 01 Český Krumlov. 

5.4.1.Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal. Vrátí je jiným způsobem pouze pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5.7. Prodávající je také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupného zboží či přerušení výroby zboží. Prodávající bezodkladně o tomto informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím. Tyto peněžní prostředky budou prodávajícím poukázány bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Zboží je kupujícímu dodáno buď na adresu udanou v objednávce nebo formou osobního odběru na adrese provozovny prodávajícího. Může být  předáno i na jiném místě, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany.  Na základě návrhu prodávajícího může jím být výjimečně pro určité místo dodání zboží navrhnut individuální způsob předání po objednání zboží kupujícím. Tato individuální dohoda o dodání se ujednává osobně, telefonicky či mailem mezi kupujícím a dodávajícím před akceptací objednávky prodávajícím. 

6.2.Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

6.3. Lhůta pro odeslání zboží kupujícímu či v případě osobního odběru předání zboží prodávajícím kupujícímu  je v případě bezhotovostní platby 2-5 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet prodávajícího, 2-5 dnů po dni uzavření kupní smlouvy v případě platby dobírkou, 2-5 dnů v případě vyzvednutí zboží kupujícím v sídle společnosti při platbě zboží v hotovosti. 

6.4. Dodavatel si vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit ve zvláštních případech způsobených vyšší mocí a v případech kdy nebylo možno dodávku v uvedené lhůtě uskutečnit z objektivních příčin.

6.5. Dodavatel si vyhrazuje právo ve zvláštních případech: prodloužit dodací lhůtu dle aktuálního obratu zboží ve skladu a předpokladu nové dodávky zboží, případně nedodat objednané zboží při vyprázdnění skladových zásob jejich rychlým prodejem (konkrétní ročník či produkt). 

6.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat stav zásilky a to zejména neporušenost obalů zboží, jeho kvantitativní množství a v případě jakýchkoliv závad toto v přítomnosti dopravce toto do přepravních dokladů (např.do protokolu o poškození zásilky či do dodacího listu) a nechat si tuto skutečnost přepravcem podpisem potvrdit, případně zásilku nepřebírat. Vhodné je zdokumentovat si stav formou fotografie, která poslouží pro další reklamační řízení. 

6.10. Kupující je povinen prohlédnout a překontrolovat si zásilku bezprostředně po jejím převzetí. Pokud kupující zásilku převezme a až poté zjistí závadu (neúplnost zásilky, mechanické či jiné poškození, které nebylo zjevné při přebírání zásilky od dopravce), má 2 pracovní dny od data převzetí zásilky na uplatnění reklamace u přepravce či u dodavatele (telefonicky, e-mailem). Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vždy je žádoucí vyhotovit fotografie stavu takové zásilky pro zdokumentování oprávněnosti reklamace. Po dodání neručí prodávající za škody vzniklé na zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo zacházením ze strany zákazníka.

6.11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů za dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

 

7. ZÁRUKA, TRVANLIVOST, SKLADOVÁNÍ, ROČNÍKY VÍN

7.1. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zásilky (vína) kupujícím a dle vinařského zákona 321/2004 Sb. činí 6 měsíců.

7.2. Trvanlivost je u jednotlivých vín i jejich ročníků zcela individuální, víno jako čistě přírodní produkt prochází určitým žádoucím vývojem. Možná či doporučená doba spotřeby vína či jeho předpoklady k archivaci při splnění všech podmínek jeho správného skladování, mohou být uváděny u jednotlivých produktů.

7.3. Každý rok má víno svůj specifický ročník, pokud jsou v nabídce 2 či více ročníků od jednoho vína, je předmětem dodávky vždy ročník v pořadí nejstarší. Pokud má zákazník zájem (pouze) o konkrétní z ročníků, musí toto vyznačit do poznámky v objednávce. Při vyprodání určitého ročníku je tento automaticky nahrazován dalším ročníkem v pořadí. 

7.4. Kupující se zavazuje, že bude skladovat zakoupené zboží - víno -  za následujících podmínek: suché prostředí, bez přímého slunečního či jiného světelného záření, v prostředí bez silných výkyvů teplot, při teplotě min 5°C a max. 20°C, ve vodorovné poloze, aby nevysychala korková zátka. 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

8.1.1. další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád a obchodní podmínky prodávajícího.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Po převzetí zboží zákazníkem neručí dodavatel za vady vzniklé nevhodným skladováním zboží a špatným zacházením vzhledem k povaze zboží. 

8.4. Jako předmět oprávněné reklamace na kvalitu a jakost vína mohou být uznány pouze prokazatelné senzorické vady vína. Víno musí být k reklamaci kupujícímu předloženo v objemu minimálně 3/4 obsahu lahve, která musí být znovu uzavřena jejím originálním uzávěrem. Reklamaci je nutno oznámit prodávajícímu neprodleně, tj. maximálně do 24 hod po otevření takové lahve a to telefonicky či mailem na adresu elektronické pošty dodavatele fucikova.michaela@email.cz . Formulář pro uplatnění reklamace je ke stažení zde → REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ Lahev s obsahem dle podmínek uvedených v tomto odstavci, musí být doručena k posouzení na adresu firmy ESSENTIA-studio, s.r.o. do 7 dnů ode dne oznámení reklamace. Přítomnost vinného kamene není důvodem k reklamaci vína, stejně tak tzv. depot ve vínech červených - jde naopak o ukazatele kvality vína. Pokud by se jednalo o vizuálně zjevné vady, doporučujeme k reklamaci přiložit fotodokumentaci o shledaných závadách.

8.5. Vína opatřená korky zn. DIAM jsou na základě prohlášení svého výrobce díky své unikátní technologii zpracování zcela chráněna před možností znehodnocení vína pachutí, tzv. "korkem". Tuto skutečnost bere kupující na vědomí. Použití tohoto druhu korku je uvedeno u jednotlivých produktů. 

8.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejdéle do 3 pracovních dnů od data doručení reklamovaného výrobku na adresu prodávajícího. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená - potřebná podle druhu výrobku či služby -  k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho (1) měsíce po uplynutí záruční doby.

8.10. Všechna práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy: ESSENTIA-studio, s.r.o., Vyšný 137, 381 01 Český Krumlov, v níž je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

 9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Takto nakládáme s Vašimi osobními údaji: Zásady pro nakládání s osobními údaji

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující si zvolí možnost, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovávajících účetní agendu firmy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, v případě účetních dokladů dle Zákona o účetnictví. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující si při odeslání objednávky zvolí, zda souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

12.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (5.2.).

13.8. Kontaktní údaje prodávajícího: 

  • adresa pro doručování: ESSENTIA-studio, s.r.o., Vyšný 137, 381 01 Český Krumlov
  • adresa elektronické pošty: fucikova.michaela@email.cz 
  • telefon 721 356 357    

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

                                         

D Ů L E Ž I T É    U P O Z O R N Ě N Í !!!

Bohužel byly zneužity kontaktní údaje naší firmy k nekalým obchodům. 

Obchodujeme výhradně VÍNEM (ne elektronikou či podobným nebo jiným artiklem) a pouze

PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO OFICIÁLNÍHO E-SHOPU (neobchodujeme přes Instagram či Facebook). 

Pokud jste byli podvedeni, obraťte se na Policii ČR, my jsme tak již učinili.